Lokata bankowa to jeden ze sposobów oszczędzania umożliwiający osiągnięcie zysku z posiadanych na wstępie pieniędzy oraz uniknięcie strat z tytułu inflacji. Możliwe jest to dzięki oprocentowaniu depozytu – tj. powierzonych bankowi w ramach lokaty środków pieniężnych. Lokaty zwykle są wyżej oprocentowane niż konta oszczędnościowe. Bardzo często jednak zysk jest możliwy wyłącznie wtedy, gdy dotrzyma się określonego w umowie okresu. Jeśli właściciel pieniędzy z jakichś powodów wycofa je z lokaty wcześniej, może utracić prawo do jakichkolwiek odsetek. Bezpieczeństwo wkładu na lokacie zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Proponowane przez banki lokaty różnią się okresem ich trwania, rodzajem oprocentowania (zmienne, stałe, dynamiczne) oraz częstotliwością naliczania odsetek (kapitalizacją). Mogą być odnawialne lub nieodnawialne.

Oprocentowanie podawane w ofertach dotyczy skali roku a nie okresu lokaty i nie uwzględnia kapitalizacji ani tzw. podatku Belki, który wynosi 19% (odejmowanych wyłącznie od wypracowanego zysku bez naruszania kwoty depozytu).

Kapitalizacja ma wpływ na podatek Belki, może spowodować jego uniknięcie. Jeżeli odsetki naliczane są codziennie, to ich wysokość może być zbyt niska by ulec opodatkowaniu. Jeśli w momencie kapitalizacji zysk nie przekracza kwoty 2,49zł, podatek nie jest naliczany. Często banki same wyznaczają maksymalną kwotę lokaty umożliwiającą spełnienie tego warunku, jednak nie jest to regułą i warto samemu się tym zainteresować.

Zazwyczaj im dłuższy okres i wyższa zdeponowana kwota, tym oferta lokaty jest korzystniejsza.

Oprocentowanie stałe jest z góry ustalone na cały okres lokaty i łatwo obliczyć jakie przyniesie zyski. Przy oprocentowaniu zmiennym stopa procentowa jest podatna na zmiany sytuacji rynkowej (z korzyścią lub stratą dla klienta). W umowie zostaną wymienione czynniki, które mogą na to wpłynąć. Jeśli wszystko wskazuje, że stopy procentowe będą wzrastać, lokata ze zmiennym oprocentowaniem wydaje się bardziej kusząca. Jeśli nie, bezpiecznie jest wybrać oprocentowanie stałe. Często jednak oferta banku jest tak skonstruowana, że klient nie musi się nad tym zastanawiać, gdyż dla depozytów krótkoterminowych przygotowane jest opcja stała a zmienna dla długoterminowych.

By zachęcić do dłuższego deponowania pieniędzy banki czasem oferują lokaty dynamiczne – progresywne. W lokacie takiej oprocentowanie rośnie wraz z upływem czasu, by przy ostatniej kapitalizacji osiągnąć naprawdę atrakcyjny poziom – np. dwukrotnie wyższy niż w przypadku lokat standardowych. Po dokładnym przeliczeniu ostatecznych zysków jednak, może się okazać, że nie różnią się one od nich dostrzegalnie. Zaletą tych produktów jest to, że jeśli klient wcześniej wycofa z takiej lokaty swoje pieniądze, otrzyma naliczone do tego dnia odsetki. Może się jednak okazać, że w tym skróconym okresie na koncie oszczędnościowym zarobiłby więcej.

Przy zakładaniu lokaty należy zdecydować czy ma być ona odnawialna czy nieodnawialna. Odnawialna po zamknięciu, będzie automatycznie otwarta ponownie na warunkach, jakie wówczas będzie oferował bank. W zależności od złożonej przez klienta dyspozycji wypracowany zysk zostanie wliczony do nowego depozytu lub przelany na rachunek bankowy. W przypadku lokaty nieodnawialnej przelany zostanie cały kapitał wraz z odsetkami.

Przez Internet najłatwiej jest skorzystać z oferty lokaty we własnym banku, jednak również inne jednostki przygotowały uproszczone procedury w tym zakresie. Czasami konieczne jest utworzenie nowego konta, a czasami nie. Po podaniu danych wymaganych we wniosku klient uzyskuje indywidualny numer rachunku technicznego, na który przelewa pieniądze. Lokata zakładana jest automatycznie, czego potwierdzeniem jest podpisana cyfrowo wiadomość e-mail. Klient może logować się w celu podglądu stanu lokaty. Kiedy upłynie jej czas, pieniądze (kapitał + odsetki) wracają do klienta.

W razie potrzeby związanej z tym produktem finansowym staramy się służyć pomocą i radą. Zapraszamy do korzystania z opcji kontakt.

Początek strony